Privacy- en cookieverklaring Anton Constandse

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle cliënten, leveranciers, sollicitanten en bezoekers van onze website. Wij zijn verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens, zoals beschreven in deze privacy- en cookieverklaring. Wij respecteren uw privacy en behandelen de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt vertrouwelijk. We verwerken, beschermen en beveiligen de verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden we ons aan de geldende privacywet- en regelgeving en informeren we u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

De inhoud van onze privacy- en cookieverklaring:

 1. Het gebruik van persoonsgegevens
 2. Doeleinden van de verwerking
 3. Grondslag voor gegevensverwerking
 4. Bewaartermijnen
 5. Categorieën van ontvangers (derden)
 6. Beveiliging persoonsgegevens
 7. Uw rechten
 8. Gebruik cookies
 9. Heeft u een vraag of opmerking?

1. Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter, waaronder persoonsgegevens. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken alleen de persoonsgegevens die u direct aan ons verstrekt of waarvan duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Dit betekent dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt;
 • een actueel overzicht hebben van de verwerkingen van persoonsgegevens die plaatsvinden binnen onze organisatie;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te mogen verwerken in gevallen waarvoor toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dit ook eisen van partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken;
 • ons houden aan de wettelijke termijnen voor het opslaan en vernietigen van persoonsgegevens;
 • een functionaris gegevensbescherming hebben aangesteld die toezicht houdt op een correcte uitvoering van de privacywetgeving;
 • eventuele inbreuken in de bescherming en beveiliging van persoonsgegevens grondig onderzoeken en datalekken melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • het recht respecteren om op uw aanvraag persoonsgegevens ter inzage te bieden, te corrigeren, te verwijderen, de verwerking ervan te beperken en over te dragen aan een andere partij.

2. Doeleinden van de verwerking

Afhankelijk van de dienst waarvan u gebruik maakt, verzamelen wij de volgende gegevens:
Het verlenen van toegang tot onze website https://antonconstandse.nl:

 • IP-adres;
 • klik en gedrag gegevens;
 • contactgegevens.

Het inschrijven bij Anton Constandse:

 • contactgegevens;
 • geboorteplaats;
 • geboortedatum;
 • nationaliteit;
 • burgerlijke staat;
 • BSN-nummer;
 • ID-nummer/documentnummer;
 • contactgegevens eerste/tweede contactpersoon;
 • gegevens van uw zorgverzekeraar en polisnummer;
 • cliëntnummer;
 • bijzondere juridische status;
 • delict geschiedenis;
 • verblijfstatus;
 • inkomstenbron.

Het uitvoeren van hulpverlening en begeleiding:

 • cliëntnummer;
 • cliëntkenmerken;
 • gegevens behandelaar;
 • ondersteuningsplan, inclusief rapportages;
 • naam overige zorgverleners/ondersteuners;
 • gegevens betreffende gezondheid;
 • afspraken rondom de ondersteuning;
 • indicatiegegevens.

Het uitvoeren van financiële verantwoording:

 • BSN-nummer;
 • ID-nummer/documentnummer;
 • Inkomstenbron.

Het registreren van sollicitanten:

 • contactgegevens
 • CV
 • motivatiebrief

Het behandelen van klachten en/of informatieverzoeken:

 • contactgegevens;
 • inhoud klacht.

Het uitvoeren van communicatie:

 • contactgegevens

Het uitvoeren van relatiebeheer:

 • contactgegevens

Het waarborgen van de veiligheid op onze locaties:

 • camerabeelden (op sommige locaties aanwezig)

Het uitvoeren van archivering:

 • alle persoonsgegevens die relevant zijn voor archivering

Het nakomen van wettelijke verplichtingen:

 • alle persoonsgegevens die relevant zijn voor wettelijke verplichtingen

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken, tenzij u daarvoor toestemming heeft gegeven of als dit wettelijk is toegestaan of vereist is.

3. Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen persoonsgegevens van u verwerken als we een juridische grondslag hebben. Volgens artikel 6 lid 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van de volgende juridische grondslagen:

 • Wettelijke verplichting;
  Soms zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde gegevens van u te verwerken.
 • Uitvoering van een overeenkomst.
  Op basis van de uitvoering van uw behandelovereenkomst mogen wij bepaalde gegevens van u verwerken.
 • Gerechtvaardigd belang;
  In sommige gevallen kan het zo zijn dat ons belang om gegevens van u te verwerken gerechtvaardigd is.
 • Toestemming;
  Wij verwerken uw persoonsgegevens, omdat u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven.
 • Vitale belangen van de betrokkene;
  De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belang (in het kader van gezondheid) of die van een ander te beschermen.

4. Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden die worden beschreven in de privacy- en cookieverklaring, tenzij dit wettelijk verplicht is. Voor gezondheidsgegevens hanteren wij een bewaartermijn van 20 jaar volgens de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Financiële gegevens, zoals salarisadministratie, worden gedurende zeven jaar bewaard vanwege de fiscale bewaarplicht. Sollicitatiegegevens worden uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd. Als de sollicitant toestemming heeft gegeven, bewaren wij sollicitatiegegevens maximaal 1 jaar na het einde van de procedure. Daarnaast houden wij rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving, indien nodig. Camerabeelden worden 7 tot 10 dagen bewaard. Na het verstrijken van de termijn zijn de beelden vernietigd, opvragen is dan niet meer mogelijk.

5. Categorieën van ontvangers (derden)

Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • Wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • Dit nodig is om de ondersteuningsovereenkomst met u uit te voeren;
 • U hiervoor toestemming heeft gegeven;
 • Wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • Wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Partijen waaraan wij persoonsgegevens verstrekken, zijn:
Verwerkers
Dit zijn derden die namens ons bepaalde taken uitvoeren, zoals leveranciers van systemen. Zij verwerken uw persoonsgegevens namens ons en doen dit volgens de voorwaarden in de privacy- en cookieverklaring en met passende contractuele waarborgen.

Ketenpartners
Wij delen uw persoonsgegevens in principe alleen met ketenpartners wanneer u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven. Deze ketenpartners zijn onder andere de Gemeente Den Haag, Justitie, het UWV en andere stichtingen. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt alleen plaats als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of als dit wettelijk verplicht is. Wij versturen persoonsgegevens en informatie aan ketenpartners via beveiligde e-mails om onderschepping door onbevoegden te voorkomen.

Toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties
Indien wettelijk verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties, bijvoorbeeld in geval van fraude of illegale activiteiten, op verzoek van de politie.

Overig

 • huisarts(en), sociale wijkteam(s);
 • woningbouwcorporaties
 • verwijsindex Haaglanden;
 • direct betrokken begeleider(s)\behandelaar(s);
 • dienstverleners;
 • cookie leveranciers;
 • softwareleveranciers voor:
  o evaluatie en statistische analyses
  o ontwikkeling websites.

Verwerkingen buiten de EER
Om onze diensten te kunnen verlenen, kunnen wij jouw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wij doen dit alleen als er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.

6. Beveiliging persoonsgegevens

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens op een veilige manier worden beschermd tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang. Om dit te waarborgen, treffen wij onder meer de volgende maatregelen:

 • Onze website is voorzien van een SSL-certificaat, waardoor vertrouwelijke informatie versleuteld wordt verzonden. Hierdoor kunnen uw gegevens niet onderschept worden.
 • Alleen bevoegde personen hebben toegang tot uw gegevens en de toegang is afgeschermd.
 • We hanteren strikte veiligheidsmaatregelen die regelmatig worden gecontroleerd.

7. Uw rechten

Als betrokkene heeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

Recht op inzage en het recht op rectificatie
U kunt op elk moment een verzoek bij ons indienen om uw gegevens in te zien en indien onjuist, te laten wijzigen.

U kunt om rectificatie vragen als uw persoonsgegevens:

 • Feitelijk onjuist zijn.
 • Onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.
 • Op een andere manier in strijd met een wet worden gebruikt.

Recht op verwijdering van gegevens
U heeft het recht om ‘vergeten’ te worden. Maar uw medische persoonsgegevens dienen op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) gedurende 20 jaar bewaard te worden. Wanneer geldt het recht op verwijdering van gegevens dan wel voor u?

 • Wij hebben de persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor Anton Constandse ze heeft verzameld of waarvoor de organisatie ze verwerkt.
 • U heeft eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan ons voor het gebruik van uw gegevens, maar u trekt die toestemming nu in.
 • Wij verwerken de persoonsgegevens onrechtmatig, bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking.
 • Wij zijn wettelijk verplicht om de gegevens na bepaalde tijd te wissen.

Recht van bezwaar
U heeft altijd het recht om bezwaar te maken tegen het feit dat wij bepaalde gegevens van u verwerken. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens dan geldt hetzelfde als hierboven onder het recht van het verwijderen van gegevens is aangegeven: wij zullen stoppen met het verwerken van uw gegevens, tenzij wij deze gegevens nog nodig hebben voor bepaalde doeleinden.

Recht van beperking van verwerking:
U heeft het recht om te verzoeken dat we de verwerking van uw persoonlijke gegevens tijdelijk stopzetten. Dit kan worden aangevraagd in situaties waarin u de nauwkeurigheid van uw gegevens betwist of wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking ervan. Uw gegevens worden bewaard, maar niet actief gebruikt tijdens deze beperking.

Het recht op Intrekken van toestemming:
U kunt op elk moment uw toestemming intrekken voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens. Wanneer u toestemming intrekt, stoppen we met het verwerken van uw gegevens voor de specifieke doeleinden waarvoor u toestemming had verleend. Het intrekken van toestemming kan van invloed zijn op onze mogelijkheid om bepaalde diensten te verlenen die afhankelijk zijn van uw toestemming.

Het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens)
Het recht op dataportabiliteit betekent dat u het recht heeft om uw persoonsgegevens te laten overdragen naar een andere partij, zoals een andere zorgaanbieder. Dit recht is alleen van toepassing op de persoonsgegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of een overeenkomst met u.

Hoe kunt u uw verzoek bij ons indienen?
Om uw verzoek bij ons in te dienen, kunt u een e-mail sturen naar privacy@stichtingantonconstandse.nl We streven ernaar om zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek te reageren.

8. Gebruik cookies

Op onze website maken we gebruik van cookies, zowel van onszelf als van derde partijen. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van je apparaat (zoals een PC, tablet of smartphone) wanneer je onze website bezoekt. Dit gebeurt via de webbrowser op je apparaat. De opgeslagen informatie in de cookies wordt naar onze eigen beveiligde servers gestuurd of naar de servers van de betrokken derde partijen. Dit gebeurt ook via de webbrowser op je apparaat. De cookies worden gebruikt voor verschillende doeleinden, namelijk:

 • Het mogelijk maken van functionaliteiten op de website (functionele cookies).
 • Het analyseren van het gebruik van de website en het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid op basis daarvan (analytische cookies).
 • Het tonen van gepersonaliseerde advertenties (marketing cookies).

Wij, en derde partijen, maken op onze website gebruik van de onderstaande cookies

Naam Soort Doel Bewaartermijn
Google Tag Manager

Google LLC,
Verenigde Staten

Privacyverklaring

Functioneel

(noodzakelijk)

De cookies van Google Tag Manager maken het mogelijk om scripts van andere cookies in te laden. Google Tag Manager is puur functioneel en wordt niet gebruikt voor het verzamelen van persoonsgegevens. Sessie
Consent

 

YouTube (Google LLC) 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 VS

Privacyverklaring

 

Functioneel

(noodzakelijk)

Gebruikt om te detecteren of de bezoeker de marketingcategorie in de cookie-banner heeft geaccepteerd. Deze cookie is nodig voor AVG-naleving van de website.

 

2 jaar
Google Analytics

 

Google LLC,
Verenigde Staten

Privacyverklaring

 

Analytisch

(noodzakelijk)

 

 

Deze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. We hebben deze cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat we:

–          een verwerkersovereen-komst met Google hebben gesloten;

–          Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven;

–          verder geen gegevens delen met Google;

–          we geen gebruik maken van andere Google diensten in combinatie met analytics.

Maximaal 2 jaar
_ga

 

Google LLC,
Verenigde Staten

Privacyverklaring

 

Statistisch Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

 

2 jaar
_gat

 

Google LLC,
Verenigde Staten

Privacyverklaring

 

Statistisch Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen

 

1 dag
_gid

Google LLC,
Verenigde Staten

Privacyverklaring

 

Statistisch Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

 

1 dag
Visitor_info1_live

YouTube (Google LLC) 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 VS

Privacyverklaring

 

 

Marketing Probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina’s met geïntegreerde YouTube-video’s.

 

179 dagen
YSC


YouTube (Google LLC) 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 VS

 

Privacyverklaring

 

Marketing Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video’s van YouTube de gebruiker heeft gezien.

 

Sessie
Locationpage

Anton Constandse

Niet-geclassificeerd Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van individuele cookies.

 

Permanent

Cookies blokkeren of verwijderen

Via uw browser is het mogelijk om cookies te blokkeren. Indien u ervoor kiest om alle cookies te blokkeren dan kan de website minder goed weken. Het is ons advies om alleen de ongewenste cookies uit te schakelen via de instellingen van uw browser. Als u cookies wilt verwijderen van uw apparatuur dan verschillen de stappen die u moet nemen, afhankelijk van de browser die u gebruikt. Hieronder vindt u per browser een link naar de website van de aanbieder waar stapsgewijs wordt omschreven hoe u cookies kan blokkeren of verwijderen.

Daarnaast is het ook mogelijk om cookies te blokkeren of te verwijderen die zijn opgeslagen op uw smartphone of tablet. Hieronder vindt u een stappenplan voor zowel iOS als Android besturingssystemen om uw cookies te verwijderen:

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)
Op onze website hebben wij verwijzingen naar websites van derden opgenomen. Wij willen u erop wijzen dat wanneer u deze websites bezoekt, de privacy- en cookieverklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de verklaringen van deze websites goed door te lezen voordat u er gebruik van maakt.

YouTube
Wanneer we YouTube-video’s op onze website tonen en je deze afspeelt, word je doorgestuurd naar de website van YouTube. Op die website geldt het privacy- en cookiebeleid van Google. Voor meer informatie hierover kun je kijken op https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Wij adviseren u daarom om regelmatig deze privacy- en cookieverklaring te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

9. Heeft u een vraag of opmerking?

Mocht u na het lezen van onze privacy- en cookieverklaring nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de onze Privacy Officer of externe Functionaris gegevensbescherming door middel van:

Functionaris Gegevensbescherming:
1. een mail te sturen naar privacy@stichtingantonconstandse.nl
2. een brief te sturen naar:
Anton Constandse
Privacy officer
De Werf 15 II
2544 EH Den Haag

Klachten
Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Op grond van de huidige privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens.
U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast in februari 2024.
Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke:

Anton Constandse
De Werf 15 II (2e etage)
2544 EH Den Haag
070 321 02 14

arrow_circle_hover arrow_circle arrow_down arrow icon_check_input icon_check icon_download_hover icon_download icon_home icon_location_small icon_location icon_mail icon_phone icon_play_hover icon_play icon_print externlink linkedin twitter