Anton Constandse zoekt 2 nieuwe leden Raad van Toezicht

Anton Constandse zoekt 2 nieuwe leden Raad van Toezicht met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Finance.

1/8/2023

Anton Constandse zoekt 2 nieuwe leden Raad van Toezicht

Anton Constandse zoekt 2 nieuwe leden Raad van Toezicht met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Finance.

Het is onze missie om ieder mens met een ernstig psychische aandoening regie op zijn of haar leven te geven om met succes en naar tevredenheid het leven in te richten in een omgeving die daarbij past. Wij doen dit door vanuit een open en betrokken houding aan te sluiten bij de dromen en wensen van de cliënt. Het liefst in de eigen woonomgeving en anders in een kleinschalige woonomgeving midden in de wijk. Er wordt met professionals gewerkt aan herstel op maat op persoonlijk-, functioneel-, en maatschappelijk vlak. Het betekent ook dat medewerkers in staat worden gesteld om vanuit hun professionele expertise de cliënt optimaal te ondersteunen en te werken aan hun eigen ontwikkeling.

Wij zijn herkenbaar in de wijk; bij buren, winkels en wijkorganisaties. Medewerkers zijn goed benaderbaar en zetten hun deskundigheid in waar dat nodig is. Ze zijn goed vindbaar voor verwijzers en andere ketenpartners, en zijn gericht op samenwerking en kennis delen.

Met 500 medewerkers brengen wij in de regio Den Haag onze missie tot leven. Dit doen wij door alles binnen de organisatie in dienst te stellen van het individuele herstelproces van ruim 1.500 cliënten. Vanuit 40 zelfstandig opererende werkeenheden wordt de ondersteuning aan cliënten vormgegeven. De werkeenheden worden hierbij vraaggericht gefaciliteerd vanuit het hoofdkantoor van de organisatie.

Vanwege het verstrijken van de maximale benoemingstermijn van twee leden zoeken wij kandidaten voor de functies: Lid Raad van Toezicht met ervaring op het gebied van HRM en lid Raad van Toezicht met ervaring op het gebied van financiën.

Raad van toezicht

De raad van toezicht is belast met het toezicht op het beleid en de uitvoering daarvan. Daarnaast fungeert de rvt als klankbord voor de bestuurder en vervult de werkgeversrol richting de bestuurder. Vanuit goed werkgeverschap inspireert, bevraagt, adviseert en voorziet de raad de bestuurder van feedback.

De werkwijze van de rvt is omschreven in het Reglement raad van toezicht. De raad werkt vanuit drie commissies: de financiële commissie, de commissie kwaliteit & veiligheid en de remuneratiecommissie. De commissies adviseren de Raad over onderwerpen binnen hun taakgebied en bereiden de besluitvorming van de Raad voor.

De raad vergadert vijf keer per jaar. Daarnaast zijn er extra bijeenkomsten voor de commissies en werkbezoeken, waardoor er in totaal circa acht bijeenkomsten zijn op jaarbasis. De huidige raad van toezicht kenmerkt zich door een goede onderlinge sfeer en is gericht op samenwerking door respect van ieders inbreng.

De rvt bestaat thans uit de volgende vierleden:

Mevrouw G.M.W. Harteveld, voorzitter.
De heer mr. H.J.H. Vullinghs MBA RAB, vice voorzitter, commissie financiën.
De heer R. van Dijk RA, commissie financiën.
De heer J.O.P. Schackman MPM, commissie kwaliteit en veiligheid.

Het profiel
HRM

Mede gelet op de enorme uitdagingen op de arbeidsmarkt en het (door)ontwikkelen van de organisatie zoekt de rvt een lid met een achtergrond op het gebied van HRM en organisatieontwikkeling. Iemand die op strategisch niveau opereert op het vlak van arbeidsmarktcommunicatie, (technologische)innovatie, samenwerken binnen de (zorg)keten, het binden en boeien van medewerkers en organisatieontwikkeling. Ervaring binnen het sociale domein dan wel de psychiatrische zorg is hierbij een pré.

Finance

Voor de vacature lid raad van toezicht met het profiel Finance wordt gezocht naar een kandidaat met een strategische, bedrijfskundige en ondernemende oriëntatie die beschikt over ruime ervaring met strategische vraagstukken zoals ICT en vastgoed. Ervaring binnen het sociale domein dan wel de psychiatrische zorg is een pré.

Voor ieder lid van de rvt gelden de volgende uitgangspunten:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden;
 • Aantoonbare bestuurlijke ervaring;
 • Vermogen om op strategisch niveau te opereren;
 • Het vermogen en de attitude om de bestuurder met advies en als klankbord terzijde te staan;
 • De deskundigheid om een juist evenwicht te vinden in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Het vermogen om het beleid van Stichting Anton Constandse en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • Goed gevoel voor bestuurlijke, ambtelijke en politieke verhoudingen;
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid en continuïteit aan de organisatie stellen.

Daarnaast zijn de volgende persoonlijke kwalificaties van toepassing:

 • Heeft affiniteit met de visie, algemene doelstelling en zorgfunctie van de stichting, en met de doelgroep;
 • Weet met informatie ‘op afstand’ snel overzicht en inzicht te krijgen m.b.t. essentiële en strategische aspecten van het functioneren van Anton Constandse en kan op basis hiervan evenwichtig oordelen;
 • Is oprecht betrokken bij de doelgroep, heeft oog voor- en kan zich inleven in de belangen van de cliënten en medewerkers;
 • Wordt gekarakteriseerd als ‘een prettig en toegankelijk mens’;
 • Wacht niet af, neemt zelf initiatief en entameert onderwerpen en invalshoeken;
 • Geeft ruimte, vertrouwen en gaat voor een open en transparante samenwerking;
 • Gaat meningsverschillen en ‘lastige gesprekken’ niet uit de weg, behoudt zorgvuldig het evenwicht tussen ‘klankborden’ en ‘toezichthouden’;
 • Is een stevige persoonlijkheid die actief en inhoudelijk betrokken is, out of the box denkend en sterk in het vragend (en dus minder vanuit de eigen mening of oordeel) discussieert;
 • Staat open voor kritische (zelf)reflectie. Integriteit is vanzelfsprekend.

De rvt draagt in de samenstelling van het team zorg voor de benodigde diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, en regionale binding en rol in het team.

Arbeidsvoorwaarden

De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT.

Procedure en planning

De procedure is erop gericht om de nieuwe Leden in de rvt vergadering van 14 december 2023 te benoemen. Wij laten ons in deze procedure begeleiden door Margo Elemans, directeur TwynstraGudde Interim Management & Executive Search.

De kennismakingsgesprekken met Margo Elemans vinden plaats op 23, 24 en 25 oktober. De gespreksrondes met Anton Constandse bestaan uit een gesprek op locatie met de selectiecommissie op 13 november en een adviesgesprek met een afvaardiging van de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad op 27 of 28 november.

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Margo Elemans, mel@tg.nl

Heeft u voor deze functie belangstelling, dan ontvangen wij uiterlijk op 17 oktober 2023 uw motivatiebrief en cv t.a.v. de mevrouw M. Elemans o.v.v. sollicitatie Stichting Anton Constandse via deze link.

arrow_circle_hover arrow_circle arrow_down arrow icon_check_input icon_check icon_download_hover icon_download icon_home icon_location_small icon_location icon_mail icon_phone icon_play_hover icon_play icon_print externlink linkedin twitter