22/8/2022

Anton Constandse zoekt een nieuw lid Raad van Toezicht

Profiel HRM en lid van de commissie kwaliteit en veiligheid

Het is de missie van Anton Constandse om ieder mens met een ernstig psychische aandoening regie op zijn of haar leven te geven om met succes en naar tevredenheid het leven in te richten in een omgeving die daarbij past. Anton Constandse doet dit door vanuit een open en betrokken houding aan te sluiten bij de dromen en wensen van de cliënt. Het liefst in hun eigen woonomgeving en anders in een kleinschalige woonomgeving midden in de wijk. Er wordt met professionals gewerkt aan herstel op maat op persoonlijk-, functioneel-, en maatschappelijk vlak. Het betekent ook dat de medewerkers in staat worden gesteld om vanuit hun professionele expertise de cliënt optimaal te ondersteunen en te werken aan hun eigen ontwikkeling.

Anton Constandse is herkenbaar in de wijk: bij buren, winkels en wijkorganisaties. Medewerkers zijn goed benaderbaar en zetten hun expertise in waar dat nodig is. Ze zijn goed vindbaar voor verwijzers en andere ketenpartners, en zijn gericht op samenwerking en kennis delen.

Met 500 medewerkers brengt Anton Constandse in de regio Den Haag haar missie tot leven. Dit doen zij door alles binnen de organisatie in dienst te stellen van het individuele herstelproces van ruim 1.500 cliënten. Vanuit 34 zelfstandig opererende werkeenheden wordt de ondersteuning aan cliënten vormgegeven. De werkeenheden worden hierbij vraaggericht gefaciliteerd vanuit het hoofdkantoor van de organisatie.

Vanwege het verstrijken van de maximale benoemingstermijn van het zittende lid zoekt Anton Constandse een kandidaat voor de functie: Lid Raad van Toezicht met ervaring op het gebied van HRM en lid van de commissie kwaliteit en veiligheid.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het beleid van Anton Constandse en de uitvoering daarvan. Daarnaast fungeert de RvT als klankbord voor de bestuurder en vervult de werkgeversrol richting de bestuurder. Vanuit goed werkgeverschap inspireert, bevraagt, adviseert en voorziet de Raad de bestuurder van feedback.

De werkwijze van de RvT is omschreven in het Reglement Raad van Toezicht. De Raad werkt met drie commissies: de financiële commissie, de commissie kwaliteit & veiligheid en de remuneratiecommissie. De commissies adviseren de Raad over onderwerpen binnen hun taakgebied en bereiden de besluitvorming van de Raad voor.

De Raad vergadert vijf keer per jaar. Daarnaast zijn er extra bijeenkomsten voor commissies en werkbezoeken, waardoor er in totaal circa acht bijeenkomsten zijn op jaarbasis. De huidige Raad van Toezicht kenmerkt zich door een goede onderlinge sfeer en is gericht op samenwerking door respect van ieders inbreng.

De RvT bestaat thans uit de volgende vijf leden:

 • Mevrouw G.M.W. Harteveld, voorzitter.
 • De heer mr. H.J.H. Vullinghs MBA RAB, vice voorzitter, commissie financiën.
 • De heer R. van Dijk RA, commissie financiën.
 • Mevrouw mr. drs. H.M. van der Gaag, commissie kwaliteit en veiligheid (vacature).
 • De heer J.O.P. Schackman MPM, commissie kwaliteit en veiligheid.

Het profiel

Binnen de Raad van Toezicht Anton Constandse ontstaat een vacature. Mede gelet op de enorme uitdagingen op de arbeidsmarkt en het (door)ontwikkelen van de organisatie zoekt de RvT een lid met een achtergrond op het gebied van HRM. Iemand die zowel op strategisch niveau opereert als ook praktische ervaring heeft met arbeidsmarktcommunicatie, (technologische)innovatie, samenwerken binnen de (zorg)keten, het binden en boeien van medewerkers en organisatieontwikkeling. Ervaring binnen de psychiatrische zorg is hierbij een pré.

Voor ieder lid van de RvT gelden de volgende uitgangspunten:

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Aantoonbare bestuurlijke ervaring; vermogen om op strategisch niveau te opereren.
 • Het vermogen en de attitude om de bestuurder met advies en als klankbord terzijde te staan. De deskundigheid om een juist evenwicht te vinden in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen om het beleid van Anton Constandse en het functioneren van de bestuurder te toetsen.
 • Goed gevoel voor bestuurlijke, ambtelijke en politieke verhoudingen.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid en continuïteit aan de organisatie stellen.

Daarnaast zijn de volgende persoonlijke kwalificaties van toepassing:

 • Heeft affiniteit met de visie, algemene doelstelling en zorgfunctie van Anton Constandse, alsook met de doelgroep.
 • Weet met informatie ‘op afstand’ snel overzicht en inzicht te krijgen m.b.t. essentiële en strategische aspecten van het functioneren van Anton Constandse en kan op basis hiervan evenwichtig oordelen.
 • Is oprecht betrokken bij de doelgroep, heeft oog voor- en kan zich inleven in de belangen van de cliënten en medewerkers.
 • Wordt gekarakteriseerd als ‘een prettig en toegankelijk mens’.
 • Wacht niet af, neemt zelf initiatief en entameert onderwerpen en invalshoeken.
 • Gaat meningsverschillen en ‘lastige gesprekken’ niet uit de weg, behoudt zorgvuldig het evenwicht tussen ‘klankborden’ en ‘toezichthouden’.
 • Is een stevige persoonlijkheid die actief en inhoudelijk betrokken is, out of the box denkend en sterk in het vragend (en dus minder vanuit de eigen mening of oordeel) discussieert.
 • Staat open voor kritische (zelf)reflectie. Integriteit is vanzelfsprekend.

De RvT draagt in de samenstelling van het team zorg voor de benodigde diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, en regionale binding en rol in het team.

Arbeidsvoorwaarden

De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT.

Procedure en planning

De procedure is erop gericht om de het nieuwe Lid in de RvT vergadering van 13 oktober te benoemen. Anton Constandse laat zich in deze procedure begeleiden door Margo Elemans, directeur TwynstraGudde Interim Management & Executive Search.

De kennismakingsgesprekken met Margo Elemans vinden plaats op 20 en 21 september. De gespreksrondes met Stichting Anton Constandse bestaan uit een gesprek met de selectiecommissie, een gesprek met de volledige Raad van Toezicht en een adviesgesprek met een afvaardiging van de OR en de Cliëntenraad. Deze gesprekken worden op locatie, onder voorbehoud, gehouden in week 39 en 41.

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Margo Elemans van TwynstraGudde Executive Search, mel@tg.nl.

Heeft u voor deze functie belangstelling, dan ontvangt TwynstraGudde Executive Search uiterlijk op 14 september 2022 uw motivatiebrief en cv t.a.v. de mevrouw M. Elemans o.v.v. sollicitatie Anton Constandse via deze link.

arrow_circle_hover arrow_circle arrow_down arrow icon_check_input icon_check icon_download_hover icon_download icon_home icon_location_small icon_location icon_mail icon_phone icon_play_hover icon_play icon_print externlink linkedin twitter