Privacy- en cookieverklaring Anton Constandse

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle medewerkers, cliënten, leveranciers en vrijwilligers van Anton Constandse en bezoekers van deze website. Anton Constandse is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals omschreven in deze privacy- en cookieverklaring. Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Om deze reden worden de door ons verzamelde persoonsgegevens dan ook zorgvuldig verwerkt, beschermd en beveiligd. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht en informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Het gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter, waaronder persoonsgegevens. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt;
 • een actueel overzicht hebben van de verwerkingen van persoonsgegevens die plaatsvinden binnen de stichting;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te mogen verwerken in gevallen waarvoor toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • ons houden aan de wettelijke termijnen voor het opslaan en vernietigen van persoonsgegevens;
 • een functionaris gegevensbescherming hebben aangesteld die namens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) toezicht houdt op een correcte uitvoering van de privacywetgeving;
 • eventuele inbreuken in de bescherming en beveiliging van persoonsgegevens grondig onderzoeken en datalekken melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • het recht respecteren om op uw aanvraag persoonsgegevens ter inzage te bieden, te corrigeren, te verwijderen, de verwerking ervan te beperken en over te dragen aan een andere partij.

Doeleinden van de verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot onze website https://antonconstandse.nl;
 • het uitvoeren van dienstverlening;
 • het uitvoeren van hulpverlening en begeleiding;
 • het inschrijven bij Anton Constandse;
 • het uitvoeren van financiële verantwoording;
 • het registreren van cliënten, vrijwilligers, sollicitanten en medewerkers;
 • het behandelen van klachten en/of informatieverzoeken;
 • het uitvoeren van communicatie;
 • het uitvoeren van relatiebeheer;
 • het uitvoeren van promotie en marketing;
 • het uitvoeren van archivering;
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • het uitvoeren van bedrijfsprocessen, managementrapportages en intern management;
 • het uitvoeren van statistische analyses;
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de dienst waarvan u gebruik maakt, verzamelen wij de volgende gegevens.

 • Arbeidscontract;
 • Bankrekeningnummer;
 • Beeldmateriaal;
 • Begeleidingsplan, inclusief rapportages;
 • Betalingsgegevens;
 • Bijzondere juridische status;
 • Bijzonderheden m.b.t. planning;
 • BSN-nummer;
 • Burgerlijke staat;
 • Cliëntnummer;
 • CV;
 • Datum indienst-/uitdiensttreding;
 • Datum ziekmelding/betermelding;
 • Delictgeschiedenis;
 • Diagnose en gegevens behandelaar;
 • E-mailadres;
 • Foto;
 • Functie;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Gegevens betreffende gezondheid;
 • Gegevens ingevuld als inhoud van een bericht;
 • Gegevens huishouden;
 • Gegevens van uw zorgverzekeraar en polisnummer;
 • ID-nummer/documentnummer;
 • Inkomstenbron;
 • Inloggegevens;
 • IP-adressen;
 • Kopie legitimatie;
 • Motivatiebrief;
 • Naam overige zorgverleners/begeleiders;
 • Nationaliteit;
 • NAW-gegevens;
 • Opleidingsgegevens;
 • Plan van aanpak;
 • Postcode;
 • Rapportage bedrijfsarts;
 • Sollicitatiebrief;
 • Telefoonnummer privé/zakelijk;
 • Tijdstip van uw afspraak;
 • Verblijfstatus;
 • Verzuim;
 • Verklaring Omtrent Gedrag;
 • Voortgangsrapportage;
 • Werklocatie;

Grondslag voor gegevensverwerking
Wij mogen alleen persoonsgegevens van u verwerken, indien wij dat doen op basis van een juridische grondslag. In dit kader verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van de onderstaande juridische grondslagen, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

 • wettelijke verplichting;
  – soms zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde gegevens van u te verwerken.
 • uitvoering van een overeenkomst.
  – op basis van de uitvoering van uw behandelovereenkomst mogen wij bepaalde gegevens van u verwerken.
 • gerechtvaardigd belang;
  – in sommige gevallen kan het zo zijn dat ons belang om gegevens van u te verwerken
  gerechtvaardigd is.
 • Toestemming;
  – wij verwerken uw persoonsgegevens, omdat u hier expliciet toestemming voor
  heeft gegeven.
 • vitale belangen van de betrokkene;
  – het kan zijn dat wij uw gegevens moeten verwerken, omdat dit noodzakelijk is voor uw

Bewaartermijnen
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van gezondheidsgegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar, zoals opgenomen in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Daarnaast bewaren wij financiële gegevens, zoals bijvoorbeeld de salarisadministratie, op grond van de fiscale bewaarplicht gedurende zeven jaar en worden sollicitatiegegevens uiterlijk 6 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd. Sollicitatiegegevens met toestemming van de sollicitant bewaren wij maximaal 1 jaar na beëindiging van de procedure.

Naast deze genoemde bewaartermijnen houden wij, indien nodig, ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit overige wetgeving.

Categorieën van ontvangers (derden)
Het kan voorkomen dat Anton Constandse uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekt, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dit nodig is om de behandel- of begeleidingsovereenkomst met u uit te voeren;
 • u hiervoor toestemming heeft gegeven;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Partijen waaraan Anton Constandse persoonsgegevens verstrekt, zijn:

Verwerkers
Wij maken gebruik van diensten van derden die werkzaamheden voor ons verrichten, zoals leveranciers van onze systemen. Het kan zijn dat deze partijen uw persoonsgegevens voor ons verwerken. Zij doen dit in de hoedanigheid van verwerker. Wij zorgen ervoor dat deze derden de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de inhoud van deze privacy- en cookieverklaring en met passende contractuele waarborgen.

Ketenpartners

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan onze ketenpartners, indien u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. Onze ketenpartners zijn onder andere de Gemeente Den Haag, Justitie, het UWV of andere stichtingen. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt uitsluitend plaats, indien dit noodzakelijk is om de overeenkomst met u te kunnen uitvoeren of een wettelijke verplichting dat voorschrijft. Wij versturen persoonsgegevens en informatie aan onze ketenpartners uitsluitend via beveiligde e-mails, om zodoende te voorkomen dat deze mails kunnen worden onderschept door onbevoegden.

Toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties
Indien wij hiertoe wettelijk zijn verplicht, worden persoonsgegevens uitsluitend verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties, als er bijvoorbeeld hiertoe in geval van fraude of illegale activiteiten een verzoek van de politie komt.

Overigen:

– Huisarts(en), sociale wijkteam(s);
– Woningbouwcorporaties;
– Direct betrokken begeleider(s)\behandelaar(s);
– Dienstverleners;
– Cookie leveranciers;
– Softwareleveranciers voor:
* trainingen\opleidingen;
* OR verkiezingen;
* HRM en salarisadministratie;
* evaluatie en statistische analyses;
* nieuwsbriefmodules;
* ontwikkeling websites.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens op een passende manier worden beveiligd tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang. Onze website is voorzien van een SSL-certificaat, waardoor vertrouwelijke informatie versleuteld wordt verzonden en uw gegevens niet onderschept kunnen worden. Verder zorgen wij ervoor dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot de gegevens en de toegang tot de gegevens is afgeschermd. Onze veiligheidsmaatregelen zijn zeer strikt en worden regelmatig gecontroleerd.

Uw rechten
Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen.

Recht op inzage en het recht op rectificatie
U kunt op elk moment een verzoek bij ons indienen om uw gegevens in te zien en indien onjuist, te laten wijzigen.

U kunt om rectificatie vragen als uw persoonsgegevens:

 • feitelijk onjuist zijn;
 • onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;
 • op een andere manier in strijd met een wet worden gebruikt.

Recht op verwijdering van gegevens
U kunt ons op elk moment verzoeken om de door ons verwerkte gegevens van u te laten verwijderen. Indien u een cliënt van ons bent of contractueel op een andere wijze aan ons bent gebonden, dan zullen wij uw persoonsgegevens (nog) niet verwijderen, omdat we de gegevens nog nodig hebben voor het leveren van onze diensten. Het kan ook zijn dat wij uw gegevens in een later stadium nodig hebben vanwege wettelijke bewaartermijnen of om andere wettelijke verplichtingen. Indien dit het geval is, zullen wij duidelijk beargumenteren waarom wij uw gegevens (nog) niet kunnen/mogen verwijderen. We bewaren uw persoonsgegevens in elk geval niet langer dan wettelijk is toegestaan.

In de onderstaande situaties kan een beroep worden gedaan op het recht van verwijderen van gegevens:

 • niet meer nodig
  Anton Constandse heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor de stichting ze heeft verzameld of waarvoor de organisatie ze verwerkt.
 • toestemming ingetrokken
  U heeft eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan Anton Constandse voor het gebruik van uw gegevens, maar u trekt die toestemming nu in.
 • onrechtmatige verwerking
  Anton Constandse verwerkt de persoonsgegevens onrechtmatig, bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking.
 • wettelijk bepaalde bewaartermijn verlopen
  Anton Constandse is wettelijk verplicht om de gegevens na bepaalde tijd te wissen.

Recht van bezwaar

U heeft altijd het recht om op basis van uw persoonlijke omstandigheden bezwaar te maken tegen het feit dat wij bepaalde gegevens van u verwerken. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens dan geldt hetzelfde als hierboven onder het recht van het verwijderen van gegevens is aangegeven: wij zullen stoppen met het verwerken van uw gegevens, tenzij wij deze gegevens nog nodig hebben voor bepaalde doeleinden.

Recht van beperking van verwerking en intrekken toestemming
Het recht van beperking van verwerking houdt in dat u kunt verzoeken om bepaalde gegevens tijdelijk niet door ons te laten verwerken. Bovendien heeft u altijd het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.

Op dit recht kan een beroep worden gedaan in de volgende gevallen:

 • gegevens zijn mogelijk onjuist;
 • de verwerking is onrechtmatig;
 • gegevens zijn niet meer nodig;
 • betrokkene maakt bezwaar vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens)

Het recht op dataportabiliteit houdt in dat u uw gegevens die wij van u verwerken mee kunt nemen naar een andere zorgaanbieder. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die Anton Constandse van u verwerkt op grond van toestemming of een met u gesloten overeenkomst.

Hoe kunt u uw verzoek bij ons indienen?
U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door een e-mail te sturen naar privacy@stichtingantonconstandse.nl. Wij streven ernaar om zo spoedig mogelijk – in ieder geval niet later dan vier weken – op uw verzoek te reageren.

YouTube
Wij tonen incidenteel YouTube-video’s op onze website. Wanneer u deze video’s afspeelt, komt u op de website van YouTube. Daar geldt het privacy- en cookiebeleid van Google. U kunt hiervoor kijken op https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/.

Gebruik cookies
Op onze website gebruiken wij cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van apparatuur (zoals PC, tablet of smartphone) van de websitebezoeker. Dit gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

 

De opgeslagen informatie in de cookies wordt naar onze eigen beveiligde servers of van de betrokken derde partijen gestuurd. Dit gebeurt via de webbrowser op het apparaat. De cookies worden gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken (functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te maken (analytische cookies);
 • gepersonaliseerde advertenties te kunnen laten zien (marketing cookies).

Wij, en derde partijen, maken op onze website gebruik van de onderstaande cookies

Naam Soort Doel Bewaartermijn
Google Tag Manager

Google LLC,
Verenigde Staten

Privacyverklaring

Functioneel

(noodzakelijk)

De cookies van Google Tag Manager maken het mogelijk om scripts van andere cookies in te laden. Google Tag Manager is puur functioneel en wordt niet gebruikt voor het verzamelen van persoonsgegevens. Sessie
Consent

 

YouTube (Google LLC) 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 VS

Privacyverklaring

 

Functioneel

(noodzakelijk)

Gebruikt om te detecteren of de bezoeker de marketingcategorie in de cookie-banner heeft geaccepteerd. Deze cookie is nodig voor AVG-naleving van de website.

 

2 jaar
Google Analytics

 

Google LLC,
Verenigde Staten

Privacyverklaring

 

Analytisch

(noodzakelijk)

 

 

Deze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. We hebben deze cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat we:

–          een verwerkersovereen-komst met Google hebben gesloten;

–          Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven;

–          verder geen gegevens delen met Google;

–          we geen gebruik maken van andere Google diensten in combinatie met analytics.

Maximaal 2 jaar
_ga

 

Google LLC,
Verenigde Staten

Privacyverklaring

 

Statistisch Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

 

2 jaar
_gat

 

Google LLC,
Verenigde Staten

Privacyverklaring

 

Statistisch Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen

 

1 dag
_gid

Google LLC,
Verenigde Staten

Privacyverklaring

 

Statistisch Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

 

1 dag
Visitor_info1_live

YouTube (Google LLC) 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 VS

Privacyverklaring

 

 

Marketing Probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina’s met geïntegreerde YouTube-video’s.

 

179 dagen
YSC


YouTube (Google LLC) 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 VS

 

Privacyverklaring

 

Marketing Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video’s van YouTube de gebruiker heeft gezien.

 

Sessie
Locationpage

Stichting Anton Constandse

Niet-geclassificeerd Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van individuele cookies.

 

Permanent

Cookies blokkeren of verwijderen

Via uw browser is het mogelijk om cookies te blokkeren. Indien u ervoor kiest om alle cookies te blokkeren dan kan de website minder goed weken. Het is ons advies om alleen de ongewenste cookies uit te schakelen via de instellingen van uw browser.

Als u cookies wilt verwijderen van uw apparatuur dan verschillen de stappen die u moet nemen, afhankelijk van de browser die u gebruikt.

Hieronder vindt u per browser een link naar de website van de aanbieder waar stapsgewijs wordt omschreven hoe u cookies kan blokkeren of verwijderen.
• Internet Explorer
• Google Chrome
 Firefox
• Edge
• Safari

Ook is het mogelijk om de cookies die zijn opgeslagen op uw smartphone of tablet te blokkeren of te verwijderen. Hieronder kunt u voor zowel voor een iOS als een Android besturingssysteem een stappenplan volgen om uw cookies te verwijderen.
 iOS
 Android

Aansprakelijkheidsuitsluiting
Anton Constandse is voortdurend bezig om de betrouwbaarheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op de website te waarborgen. Anton Constandse aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de op deze website gepubliceerde informatie en/of verstrekte of verkregen informatie via het internet.

Daarnaast is Anton Constandse niet aansprakelijk voor de inhoud of handelingen die plaatsvinden bij het aanbieden van streamingsdiensten voor haar cliënten. De cliënt is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn of haar handelen of downloaden van data via streamingsdiensten.

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)
Op onze website hebben wij verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy- en cookieverklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de verklaringen van deze websites goed te lezen, voordat u daar gebruik van maakt.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Heeft u een vraag of opmerking?
Mocht u, na het lezen van onze privacy- en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u met de Functionaris Gegevensbescherming van Anton Constandse contact opnemen door:

 1. een mail te sturen naar privacy@stichtingantonconstandse.nl
 2. een brief te sturen naar:

Stichting Anton Constandse
De Werf 15
2544 EH Den Haag
Tel: 070 321 02 14

Klachten
Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Anton Constandse. Op grond van de huidige privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens.
U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacy- en cookieverklaring is aangepast op 01 april 2022.

 

arrow_circle_hover arrow_circle arrow_down arrow icon_check_input icon_check icon_download_hover icon_download icon_home icon_location_small icon_location icon_mail icon_phone icon_play_hover icon_play icon_print externlink linkedin twitter